Arama
Kategoriler
  Menü Kapat

  KVKK Aydınlatma Beyanı

  GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

   

  • Veri Sorumlusu

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

   

  • Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

  Kurumumuzun bağlı bulunduğu kanun ve ilgili mevzuatları kapsamında sizlere sunulacak hizmetlerde kullanılmak, şirket hizmetlerimizi gerçekleştirmek, bu kapsamda her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için, KVKK kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilen kimlik bilgileriniz, 1. Derece yakınlarınıza ait bilgiler, adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, vergi numaranız, imzanız, banka bilgileriniz, öğrenim durumunuz, mesleki deneyiminiz, sağlık bilgileriniz, sabıka kaydı ve diğer bilgilerinizi kaydetmek, kâğıt üzerinde ya da elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili makamlara öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, bağlı bulunduğumuz kanunlar kapsamındaki hizmetlerimizi yerine getirebilmek, Şirketimizce sunulan veya talep edilen başka hizmetlerimizi sunabilmektir.

  Ayrıca Kanunun “Kişisel verilerin işlenme şartları” başlığı altında, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan şartlar şöyle sıralanmıştır;

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

   

  • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARI, İŞLENECEK KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ ve HUKUKİ İŞLEME GEREKÇELERİ ile KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ: 

  Proje kapsamında kişisel verilerinizin işlenme amaçları, kategorileri ve hukuki işleme gerekçeleri aşağıda karşılaştırılmalı olarak sunulmuştur.


  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARI

  KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ

  KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ GEREKÇESİ

  E-ticaret ve Satın Alma Faaliyet süreci için,

  Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

  Kimlik bilgileri, Finans, İletişim 

  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

  Reklam ve Kampanya faaliyet süreçlerinin yürütülmesi için, Reklam/ Kampanya /Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

  Kimlik bilgileri, İletişim 

  İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması

  Ödeme ve Tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve yatırım ortaklık süreçleri için, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 

  Kimlik bilgileri, İletişim, Finans bilgileri, görsel ve işitsel kayıtlar

  Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması

  Kurum içi kurum dışı resmi yazışma süreçleri için, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  Kimlik bilgileri, Finans bilgileri, İletişim,

  Kanunlarda Açıkça Ön Görülmesi

  Danışma birimi ve Kasa Personelinin Müşteri ilişkileri süreçleri için, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

  Kimlik bilgileri, iletişim 

  Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması

  İş Başvuru formu toplama süreci için,
  Çalışan Adayı Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi,

  Kimlik, İletişim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, öğrenim durumu, sağlık bilgisi, 

  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

  Ziyaretçi ve tedarikçi firma ve müşteri güvenliği süreçlerinin yönetilmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin temini 

  Görsel ve İşitsel Kayıtlar,

  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

   

  • Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

  Kişisel verileriniz 4857 Sayılı İş Kanunu, 193 Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer ilgili kanun ve mevzuatlar uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen şirket işlemlerine ilişkin tüm beyanname/ bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, Kurumumuz, yerel hizmet birimleri, Web Sayfaları, Mobil Uygulamalar, Çağrı Merkezi gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

   

  • Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, iştiraklerimize, işletmelerimize, kanunen yetkili kamu kurumu, kuruluşu ve özel kişilere, yüklenicilerimize, adli makamlar ve kolluk kuvvetlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

  Mevzuatta yer alan istisnai durumlar dışında, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası olmadan, kurumumuz tarafından diğer gerçek veya tüzel kişilere aktarılmamaktadır.

   

  • Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.gimatmagazacilik.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

   

  KVK Kanununun 13.maddesinin 1.fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı yazılı olarak ıslak imzalı Şirketimize iletebilirsiniz. Haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.gimatmagazacilik.com.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Macun Mah. Bağdat Cad. 101/1
  Yenimahalle / ANKARA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden veya noter kanalıyla iletebilirsiniz.

   

  Başvurularınız Kurumumuz tarafından yapılacak incelemeler ve kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişiye kanunda belirtilen yasal süreler içerisinde yazılı veya elektronik ortamdan cevap verilecektir.


  Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu

  GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

  Adres: Macun Mah. Bağdat Cad. 101/1 Yenimahalle/ANKARA

  Telefon: (0312) 666 38 38